KLUBBEN / LOVER

Lover for Arendal Rotaryklubb
 
Artikkel 1 Definisjoner.
I «Lover for Arendal Rotary klubb» skal nedenstående betegnelser forstås på følgende måte, hvis ikke annet fremgår av sammenhengen:

1. Styre: Styret i Arendal Rotary klubb.
2. Vedtekter: Vedtektene for Arendal Rotary klubb.
3. Styremedlem: Et medlem av klubbens styre.
4. Medlem: Et medlem, unntatt æresmedlem, i denne klubb.
5. RI: Rotary International.
6. År: Den tolv-måneders periode som begynner 1. juli.

Artikkel 2 Navn
Klubbens navn er: Arendal Rotary Klubb (Medlem av RI)

Artikkel 3 Område
Klubben er etablert i Arendal, men med rekrutteringsområde også innen nabokommunene.

Artikkel 4 Formål
Rotarys formål er å oppmuntre og fremme Rotarys ideal om å tjene andre som grunnlag for verdifull virksomhet og spesielt å oppmuntre og fremme:

For det første: Utvikling av personlig bekjentskap som en anledning til å tjene andre.

For det andre: Høye etiske krav i nærings- og yrkeslivet; erkjennelse av hver gagnlig virksomhets verdi; prinsippet om at den enkelte rotarianer skal benytte sitt yrke som en anledning til å tjene samfunnet.

For det tredje: Anvendelse av Rotarys ideal om å tjene andre i den enkelte rotarianers privat-, yrkes- og samfunnsliv.

For det fjerde: Internasjonal forståelse, god vilje og fred gjennom et verdensomspennende fellesskap av personer fra nærings- og yrkeslivet forent i et ønske om å tjene andre. 

Artikkel 5 Fem veier til å tjene andre
Rotarys fire veier til å tjene andre er den filosofiske og praktiske ramme for arbeidet i en rotary klubb.

1. Klubbtjeneste, den første vei til å tjene andre, omfatter den aktivitet et medlem bør utvise i klubben for å bidra til at den virker hensiktsmessig.

2. Yrkestjeneste, den andre vei til å tjene andre, har som formål å fremme en høy etisk standard i yrke og fag, erkjenne hver gagnlig virksomhets verdi, og fostre tjene-idealet i utøvelsen av ethvert yrke. Medlemmenes rolle går ut på å opptre i privat så vel som i yrkessammenheng i overensstemmelse med Rotarys prinsipper.

3. Samfunnstjeneste, den tredje vei til å tjene andre, omfatter forskjellig innsats som medlemmer gjør, også sammen med andre, for å forbedre livskvaliteten til dem som bor i klubbens distrikt.

4. Internasjonal tjeneste, den fjerde vei til å tjene andre, omfatter de aktiviteter som medlemmene gjør for å bedre internasjonal forståelse, god vilje og fred ved å gå inn for omgang med mennesker fra andre land, lære om deres kultur, skikker, ferdigheter, håp og problemer gjennom lesning og korrespondanse, og gjennom samarbeid i alle klubbaktiviteter og prosjekter som er utformet for å hjelpe folk i andre land.

5. Ungdomstjeneste, den femte vei til å tjene andre, anerkjenner den positive forandring som en konsekvens av at unge og unge voksne deltar i ledelse av utviklingsaktiviteter, involverer seg i lokale, nasjonale og internasjonale serviceprosjekter og utviklingsprogrammer som beriker og fremmer fred i verden og kulturell forståelse.


Artikkel 6 Møter
Punkt 1 - Ordinære møter
a) Dag og tidspunkt. Klubbens ordinære møte holdes hver uke på den dag og på det tidspunkt som er angitt i klubbens vedtekter.

b) Endring av møter. Når det er god grunn til det, kan klubbens styre forandre møtedagen til en hvilken som helst dag i perioden fra dagen etter det foregående ordinære møte frem til det neste ordinære møte i klubben, eller møtetidspunktet til et annet tidspunkt enn det vanlige på møtedagen, eller forandre møtested.

c) Avlysning av møter. Klubbens styre kan avlyse et ordinært møte hvis møtedagen faller på en lovbestemt eller alminnelig akseptert fridag, hvis et klubbmedlem dør, eller på grunn av en epidemi eller en katastrofe som rammer hele området, eller en væpnet konflikt som setter klubbmedlemmenes liv i fare. Av andre grunner enn de her nevnte kan klubbens styre beslutte å avlyse høyst fire møter i løpet av et rotaryår.


Punkt 2 - Årsmøte. Et årsmøte for valg av klubbens styre og andre tillitsvalgte holdes senest 31. desember hvert år, som nærmere fastsatt i klubbens vedtekter.

Artikkel 7 Medlemskap
Punkt 1 - Alminnelige kvalifikasjoner. Klubben skal ha som medlemmer voksne personer med god karakter og med et godt forretnings- og yrkesmessig omdømme.

Punkt 2 - Former for medlemskap. Klubben skal ha to former for medlemskap, aktivt og æresmedlemskap.

Punkt 3 - Aktivt medlemskap. Klubben kan velge som aktivt medlem personer som innehar de kvalifikasjoner som er nevnt i artikkel 5, punkt 2 i RI’s lover.

Punkt 4 - Overgang fra annen klubb eller tidligere rotarianer. Et medlem kan foreslå til aktivt medlemskap en rotarianer fra en annen klubb eller et tidligere medlem av en klubb, dersom vedkommende avslutter eller har avsluttet sitt medlemskap i den tidligere klubben på grunn av at vedkommende ikke lenger innehar den tidligere registrerte klassifikasjon i det område eller omegnen hvor denne klubben hører til. Overføring av medlemskap eller nytt aktivt medlemskap kan også foreslås av den tidligere klubben. Klassifikasjonen til et overført medlem eller tidligere medlem av en klubb skal ikke hindre valg til aktivt medlemskap, selv om valget resulterer i at klubbens medlemsmasse midlertidig overstiger klassifikasjonsbegrensningen.

Punkt 5 - Dobbelt medlemskap. Ingen kan samtidig være aktivt medlem i denne og en annen klubb. Ingen kan samtidig være aktivt og æresmedlem i samme klubb. Ingen kan være aktivt medlem i en klubb og samtidig være medlem i en rotaractklubb.

Punkt 6 - Æresmedlemskap.
a) Valgbarhet til æresmedlemskap. Personer som har utmerket seg ved prisverdig virksomhet for å fremme Rotarys idealer, eller som betraktes som venner av Rotary for sin vedvarende støtte til Rotarys formål, kan velges som æresmedlem i klubben. Varigheten av et æresmedlemskap bestemmes av styret. Man kan velges som æresmedlem i flere klubber.

b) Rettigheter og privilegier. Æresmedlemmer skal være fritatt for å betale innmeldingsavgift og kontingent, har ikke stemmerett og kan ikke velges til noe tillitsverv i klubben. Slike medlemmer har ingen klassifikasjon, men har rett til å delta på alle møter og har ellers de samme rettigheter som andre medlemmer. Et æresmedlem i klubben har ingen rettigheter eller privilegier i forhold til andre klubber, bortsett fra at vedkommende kan besøke andre klubber uten å være invitert av en rotarianer.

Punkt 7 - Personer som innehar offentlige verv. Personer som er valgt eller oppnevnt til offentlige verv for et begrenset tidsrom, skal ikke være valgbare til aktivt medlemskap i klubben under klassifikasjonen for et slikt verv. Dette gjelder ikke personer som innehar stillinger eller tillitsverv ved skoler, universiteter eller andre læresteder, eller personer som er valgt eller oppnevnt som dommere. Et aktivt medlem som blir valgt eller oppnevnt til et offentlig verv for et begrenset tidsrom, har anledning til å fortsette som aktivt medlem i klubben under den klassifikasjon vedkommende innehadde umiddelbart før et slikt valg eller oppnevnelse.

Punkt 8 - Ansatte i RI. Klubben kan la medlemskap fortsette for et medlem som blir ansatt i RI.

Artikkel 8 Klassifikasjoner
Punkt 1 - Generelle regler.
a) Hovedvirksomhet. Hvert enkelt medlem skal klassifiseres i henhold til sin forretningsvirksomhet eller sitt yrke. Medlemsklassifikasjonen skal være den som dekker hovedvirksomheten i det firma, det selskap eller den institusjon som vedkommende er tilknyttet, eller som beskriver medlemmets hoved-virksomhet eller - beskjeftigelse.

b) Korrigering eller justering av klassifikasjon. Hvis forholdene tilsier det, kan styret rette eller justere et medlems klassifikasjon. Medlemmet skal varsles om en påtenkt rettelse eller justering og skal ha anledning til å uttale seg om dette.

Punkt 2 - Begrensninger.
Klubben skal ikke velge en person til aktivt medlemskap fra en klassifikasjon hvor klubben allerede har fem eller flere medlemmer, med mindre klubben har mer enn 50 medlemmer. I så fall kan klubben velge en person til aktivt medlemskap forutsatt at antall medlemmer i vedkommendes klassifikasjon til sammen ikke utgjør mer enn 10 prosent av klubbens aktive medlemmer. Medlemmer som er pensjonert, regnes ikke med i det samlede antall medlemmer i en klassifikasjon. Klassifikasjonen til et overført eller et tidligere medlem av en klubb skal ikke hindre valg til aktivt medlemskap, selv om valget resulterer i at man midlertidig går ut over de ovennevnte begrensninger. Hvis et medlem skifter klassifikasjon, kan klubben la vedkommende fortsette sitt medlemskap i den nye klassifikasjonen, uten hensyn til ovennevnte begrensninger.

Artikkel 9 Fremmøte
Punkt 1 - Generelle regler. Alle klubbmedlemmer bør delta i klubbens ordinære møter. Et medlem registreres som fremmøtt når vedkommende er tilstede under minst 60 % av møtetiden, eller er tilstede og uventet må forlate møtet av en grunn som styret godtar, eller gjør opp for fraværet på en av følgende måter:

(a) 14 dager før eller etter møtet. Hvis vedkommende i tidsrommet fra 14 dager før til 14 dager etter møtet
(1) er tilstede under minst 60 % av møtetiden i en annen ordinær eller midlertidig klubb; eller
(2) deltar i et ordinært møte i en Rotaract eller Interact klubb, Rotary Community Corps eller Rotary Fellowship eller en midlertidig Rotaract eller Interact klubb, Rotary Community Corps, eller Rotary Fellowship; eller
(3) deltar i en RI Convention, et Council on Legislation, en International Assembly, en organisasjon for tidligere og nåværende tillitsvalgte i RI, en rotaryorganisasjon for tidligere, nåværende og innkommende tillitsvalgte i RI eller annet møte, arrangert med samtykke av RI’s styre eller av verdenspresidenten på vegne av RI’s styre, en rotarymultisonekonferanse, et RI komitémøte, en rotary distriktskonferanse, en rotary distriktssamling («assembly»), et distriktsmøte holdt etter anvisning fra RI’s styre, et distriktskomitémøte holdt etter anvisning av distriktsguvernøren eller et ordinært annonsert intercitymøte av rotaryklubber; eller
(4) møter frem til vanlig tid og sted for et ordinært møte i en annen klubb i den hensikt å delta i dette møtet, men det blir for anledningen ikke holdt noe møte i denne klubben; eller
(5) deltar i et klubbserviceprosjekt, en klubb-sponset samfunnstilstelning eller et møte godkjent av klubbens styre.
(6) deltar i et styremøte eller, hvis godkjent av styret, i et møte i en komité som vedkommende er medlem av; eller
(7) deltar gjennom en klubb-website i en interaktiv aktivitet som tar gjennomsnittlig en halv time.

Når et medlem i et tidsrom på minst fjorten (14) dager befinner seg på reise i et annet land, skal tidsbegrensningen ikke gjelde. Vedkommende kan da når som helst under sine reiser delta i klubbmøter i andre land og få dette godskrevet som gyldig kompensasjon for manglende fremmøte i egen klubb.

b) På møtetidspunktet. Når medlemmet på tidspunktet for et ordinært møte i egen klubb

(1) reiser så direkte som rimelig er til eller fra slike møter som nevnt under ovenstående pkt. (a) (3); eller
(2) utfører rotary-tjeneste som tillitsvalgt eller komitémedlem i RI eller som styremedlem i Rotary Foundation, eller
(3) utfører rotary-tjeneste som spesiell representant for distriktsguvernøren ved stiftelsen av en ny klubb, eller
(4) utfører rotary-tjeneste som ansatt i RI, eller
(5) er direkte og aktivt engasjert i et distrikts-, RI- eller Rotary Foundation-støttet serviceprosjekt i et avsidesliggende område hvor det ikke er mulig å oppfylle møteplikten, eller
(6) befinner seg på rotaryoppdrag godkjent av klubbens styre som hindrer vedkommende i å delta i sin klubbs ordinære møte.

Punkt 2 - Utvidet fravær ved oppdrag på annet sted. Hvis et medlem er sendt ut på oppdrag et annet sted for et lengre tidsrom, kan fremmøte i en lokal klubb gjøre opp for manglende fremmøte i egen klubb, forutsatt at det er inngått en gjensidig avtale mellom de to klubbene.

Punkt 3 - Godkjent fravær. Et medlems fravær skal godkjennes, hvis
(a) fraværet skjer på grunn av forhold og under omstendigheter som er godkjent av styret. Styret kan godkjenne et medlems fravær av grunner som styret anser som gyldige og fyldestgjørende. Slikt godkjent fravær skal ikke vare mer enn 12 måneder. Hvis godkjent fravær skyldes sykdom som varer utover 12 mnd
skal godkjent fravær forlenges av styret utover de opprinnelige 12 mnd,


(b) summen av levealder og antall år som rotarymedlem er eller overstiger 85 år, og vedkommende har gitt klubbens sekretær skriftlig underretning om sitt ønske om fritak for møteplikten, og styret har godkjent dette.

Punkt 4 - Fravær for RI’s tillitsvalgte. Et medlems fravær skal godkjennes når vedkommende er tillitsvalgt i RI eller er ektefelle/samboer av en tillitsvalgt i Ri


Punkt 5 - Møtestatistikk. Dersom et medlem hvis fravær er godkjent i underpunkt 3b og punkt 4 i denne artikkel, deltar i et klubbmøte, skal medlemmet og medlemmets tilstedeværelse medregnes i klubbens møtestatistikk.

Artikkel 10 Styret og andre tillitsvalgte
Punkt 1 - Styrende organ. Klubben ledes av et styre som velges etter reglene i klubbens vedtekter.

Punkt 2 – Myndighet. Styret skal ha generell kontroll over alle styremedlemmer og komitéer og kan, hvis man finner gyldig grunn til det, erklære et hvilket som helst tillitsverv ubesatt.

Punkt 3 - Styrets beslutningsmyndighet. Styrets beslutning i klubbsaker er endelig dersom saken ikke ankes til klubben. En avgjørelse om å avslutte en persons medlemskap, kan imidlertid vedkommende medlem, i henhold til artikkel 11 punkt 6, anke til klubben eller anmode om megling eller voldgift. Dersom styrets beslutning ankes, kan den kun omgjøres dersom to-tredjedels flertall blant de tilstedeværende medlemmer stemmer for dette på et ordinært møte som kunngjøres av styret. Dette forutsetter at et beslutningsdyktig flertall av medlemmene er tilstede, og at sekretæren har sendt kunngjøring om anken til alle medlemmer minst fem (5) dager før møtet. Hvis anke behandles, skal klubbens avgjørelse være endelig.

Punkt 4 – Tillitsvalgte. Klubbens tillitsvalgte er presidenten, sist avgåtte president, den innkommende president, en sekretær og en eller flere visepresidenter, som alle skal være medlemmer av styret, en kasserer og en seremonimester. Hvorvidt de to siste skal være medlemmer av styret, fastlegges i klubbens vedtekter.

Punkt 5 - Valg av tillitsvalgte.
a) Valgperiode for andre tillitsvalgte enn presidenten. Alle tillitsvalgte velges etter reglene i klubbens vedtekter. Med unntak av presidenten skal de tillitsvalgte tiltre 1. juli umiddelbart etter valget og skal inneha vervet i hele sin valgperiode, eller inntil en etterfølger er valgt og godkjent.

b) Valgperioden for presidenten. Presidenten velges etter reglene i klubbens vedtekter innenfor en periode av ikke mer enn to (2) år, men ikke mindre enn atten (18) måneder, før den dag vedkommende skal tiltre som president. Vedkommende sitter som «president nominee» etter valget. «President nominee» skifter tittel til «innkommende president» 1.juli året før han tiltrer som president. Presidenten tiltrer 1.juli i det rotaryår vedkommende er valgt til president for, og innehar dette vervet i hele sin valgperiode, eller inntil en etterfølger er valgt og godkjent.

c) Kvalifikasjoner. Alle tillitsvalgte og styremedlemmer skal være velanskrevne aktive medlemmer av klubben. Den innkommende klubbpresident skal delta i opplæringsseminaret for innkommende presidenter og i distriktssamlingen (distriktssamrådet), med mindre vedkommende blir fritatt for dette av innkommende guvernør. I så fall skal innkommende president i stedet sende en oppnevnt representant fra klubben som har til oppgave å rapportere tilbake til ham/henne. Hvis den innkommende president ikke deltar i opplæringsseminaret for innkommende presidenter og distriktssamlingen og ikke har blitt fritatt av innkommende guvernør, skal den innkommende president anses som ikke skikket til å tjenestegjøre som klubbens president. Det samme gjelder dersom vedkommende er fritatt, men ikke sender en oppnevnt representant. I et slikt tilfelle, skal den sittende president fortsette som president til en etterfølger blir valgt som har deltatt i opplæringsseminaret for innkommende presidenter og i distriktssamlingen (distriktssamrådet), eller opplæring som anses som tilfredsstillende av innkommende guvernør.

Artikkel 11 Innmeldingsavgift og kontingent
Alle medlemmer skal betale en årlig kontingent som fastsatt i klubbens vedtekter.


Artikkel 12 Medlemskapets varighet
Punkt 1 – Tidsrom. Medlemskapet varer så lenge klubben består, såfremt det ikke opphører av en av følgende årsaker.

Punkt 2 - Automatisk opphør av medlemskap
a) Krav til medlemskap. Medlemskapet opphører automatisk når et medlem ikke lenger tilfredsstiller kravene til medlemskap, med følgende unntak:
(1) Styret gir et medlem som flytter fra klubbens område eller omegn, spesiell permisjon for et tidsrom som ikke skal overstige ett (1) år, for å gjøre det mulig for vedkommende å besøke og bli kjent i en rotaryklubb i det området som vedkommende flytter til, og medlemmet fortsetter å tilfredsstille alle krav til medlemskap.
(2) Styret gir et medlem som flytter fra klubbens område eller omegn, anledning til å opprettholde sitt medlemskap i klubben, dersom medlemmet fortsatt tilfredsstiller alle krav til medlemskap.

b) Gjenopptagelse. Når medlemskapet for et aktivt medlem er opphørt som fastlagt i bestemmelsene i ovenstående underpunkt (a), kan vedkommende, forutsatt at medlemskapet var i orden ved opphør, søke om nytt medlemskap under den samme eller en annen klassifikasjon. Innmeldingsavgift skal ikke avkreves på nytt.

c) Opphør av æresmedlemskap. Æresmedlemskap opphører automatisk ved utløp av perioden for slikt medlemskap som fastlagt av styret. Styret kan imidlertid forlenge et æresmedlemskap for en tilleggsperiode. Styret kan når som helst tilbakekalle et æresmedlemskap.

Punkt 3 - Opphør av medlemskap - Manglende kontingentbetaling.

a) Saksgangen. Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent innen tretti (30) dager etter utløpet av den fastsatte frist, skal motta skriftlig varsel fra sekretæren til vedkommende medlems sist kjente adresse. Hvis kontingenten ikke betales innen ti (10) dager fra varselet, kan medlemskapet bringes til opphør etter vedtak av styret.

(b) Gjenopptagelse. Styret kan gjenoppta det tidligere medlem i klubben etter søknad og mot betaling av all gjeld til klubben. Et tidligere medlem kan imidlertid ikke tas opp igjen som aktivt medlem, hvis vedkommendes klassifikasjon er i strid med artikkel 7 punkt 2.

Punkt 4 - Opphør - Fravær fra møtene
(a) Prosentvis fremmøte. Alle medlemmer skal
(1) ha et samlet fremmøte eller erstatning for fremmøte i ordinære klubbmøter på minst 50 % i hvert rotaryhalvår, og
(2) delta i minst 30 % av egen klubbs ordinære møter i hvert rotary-halvår (Assisterende guvernører, slik det er definert av RI’s styre, er unntatt fra denne bestemmelse). Hvis et medlem ikke oppfyller disse krav, skal opphør av medlemskapet vurderes, med mindre klubbens styre finner at det foreligger gyldige og fyldestgjørende grunner for fraværet.

(b) Fravær fra flere møter etter hverandre. Dersom et medlem ikke har fått styrets godkjennelse av fravær ut fra tilstrekkelig gyldig grunn eller i henhold til artikkel 8 punkt 3 og 4, eller ikke har møtt eller kompensert for fraværet på fire møter etter hverandre, skal vedkommende informeres av styret om at fraværet kan bli oppfattet som en anmodning om opphør av medlemskapet. Deretter kan styret, ved flertallsvedtak, bringe vedkommendes medlemskap til opphør.

Punkt 5 – Opphør - andre grunner
(a) Gyldig grunn for opphør. Styret kan bringe et medlemskap til opphør for et medlem som ikke lenger er kvalifisert til medlemskap, eller av annen årsak som styret finner tilstrekkelig, hvis minst to tredjedeler av styret stemmer for dette i et møte som er innkalt for dette formål. Retningslinjene for dette møtet skal være artikkel 7, punkt 1, og «the Four-Way Test».

(b) Varsel. Før noe initiativ tas i en sak nevnt under underpunkt (a) i dette punkt, skal vedkommende medlem gis minst ti (10) dagers skriftlig varsel og gis anledning til å levere et skriftlig svar til styret. Medlemmet skal også ha rett til å møte i styret for å tale sin sak. Skriftlig varsel skal gis ved personlig levert brev eller ved rekommandert brev til medlemmets sist kjente adresse.
(c) Nytt medlem i samme klassifikasjon. Når styret har brakt et aktivt medlems medlemskap til opphør etter bestemmelsene i dette punkt, kan klubben ikke velge et nytt medlem i vedkommendes klassifikasjon før utløpet av fristen for behandling av en eventuell anke, og klubbens eller voldgiftsmennenes beslutning foreligger. Denne regel kommer ikke til anvendelse ved opptak av et nytt medlem hvis antallet aktive medlemmer i den aktuelle klassifikasjon ikke overstiger den fastsatte grensen selv om styrets beslutning blir omgjort.

Punkt 6 - Rett til anke, megling eller voldgift ved beslutning om opphør av medlemskap.
(a) Meddelelse. Hvis det besluttes å bringe medlemskapet til opphør, skal sekretæren innen syv (7) dager fra datoen for styrets beslutning, skriftlig meddele medlemmet styrets beslutning. Medlemmet kan da innen fjorten (14) dager fra datoen for en slik meddelelse varsle sekretæren om at han/hun har til hensikt enten å anke til klubben, anmode om megling eller gå til voldgift i henhold til bestemmelsene i artikkel 15.

(b) Tidspunkt for behandling av anke. Ved anke skal styret fastsette datoen for behandling av anken på et ordinært klubbmøte som holdes innen enogtyve (21) dager fra et slikt skriftlig varsel om anke er mottatt. Alle medlemmer av klubben skal få minst fem (5) dagers varsel om et slikt klubbmøte og dets spesielle dagsorden. Bare medlemmer av klubben har anledning til å være tilstede når en slik anke behandles.

(c) Megling og Voldgift. Fremgangsmåten ved megling og voldgift skal være slik som fastlagt i artikkel 15.

(d) Anke. Hvis anken behandles, skal klubbens avgjørelse være endelig og bindende for partene og skal ikke være gjenstand for voldgift.

(e) Voldgiftsmedlemmenes eller oppmannens avgjørelse. Hvis det anmodes om voldgift, skal den avgjørelse som voldgiftsmennene treffer, eller ved dissens, oppmannens avgjørelse, være endelig og bindende for alle parter og kan ikke ankes.

(f) Mislykket megling. Hvis det er bedt om megling, men denne er mislykket, kan medlemmet anke til klubben eller anmode om voldgift som fastlagt i underpunkt (a) i dette avsnitt.

Punkt 7 - Styrets avgjørelse er endelig. Styrets avgjørelse er endelig, dersom saken ikke ankes eller kreves avgjort ved voldgift.

Punkt 8 - Utmelding. Et medlems utmelding av klubben skal skje skriftlig og være adressert til presidenten eller sekretæren. Utmeldingen skal godtas av styret hvis medlemmet har betalt alle forfalne avgifter til klubben.

Punkt 9 - Tap av andel i klubbens formue. Et medlem hvis klubbmedlemskap er brakt til opphør, mister all rett til andel i klubbens fonds eller aktiva. Dette gjelder uansett hvorledes opphøret har skjedd.

Punkt 10 – Midlertidig suspendering. Uansett andre bestemmelser i klubblovene kan styret, hvis det finner at:
(a) troverdige beskyldninger om at et medlem har nektet eller unnlatt å etterleve klubblovene, eller har utvist en oppførsel som er upassende for et medlem eller er mot klubbens interesser, og

(b) disse beskyldninger, hvis bevist, gir god grunn til å avslutte dette medlems medlemskap, og

(c) det er ønskelig at det ikke iverksettes noe tiltak vedrørende det aktuelle medlemskap før resultatet av en sak eller begivenhet som styret mener bør foreligge før styret iverksetter et slikt tiltak, og

(d) det er i klubbens interesse, uten at det blir votert over vedkommendes medlemskap, at medlemskapet midlertidig suspenderes og medlemmet ekskluderes fra møtene og andre aktiviteter og fra tillitsverv. Medlemmet skal i denne forbindelse være fritatt for møteplikten; med minst totredjedels flertall midlertidig suspendere medlemmet som nevnt ovenfor for en periode og på slike betingelser som styret måtte bestemme, men ikke for en lengre periode enn nødvendig, alle forhold tatt i betraktning.

Artikkel 13 Samfunns-, nasjonale og internasjonale anliggender
Punkt 1 – Diskusjonstemaer. Generelle spørsmål som samfunnets, nasjonens og verdens ve og vel er av interesse for klubbens medlemmer, og skal være gjenstand for en fornuftig og saklig gjennomgang og diskusjon på klubbmøtene til opplysning for medlemmene slik at de kan danne seg sine egne meninger. Klubben skal imidlertid ikke uttrykke noe standpunkt til en aktuell offentlig sak som det er strid om.

Punkt 2 - Ingen støtte til kandidater. Klubben skal ikke støtte eller anbefale noen kandidat til offentlige verv eller embeter og skal ikke på noe klubbmøte diskutere slike kandidaters fortrinn eller mangler.

Punkt 3 - Upolitisk.
(a) Resolusjoner og meninger. Klubben skal verken vedta eller sende ut resolusjoner eller meninger og eller ta initiativ i verdensanliggender eller internasjonale saker av politisk art.

(b) Oppfordringer. Klubben skal heller ikke appellere til klubber, nasjoner eller regjeringer, eller sende brev, taler, eller forslag til løsning av spesielle internasjonale problemer av politisk art.

Punkt 4 – Markering av Rotarys grunnleggelse. Den uken hvor årsdagen for Rotarys stiftelse (23. februar) faller, skal kunngjøres som Uken for Verdensforståelse og Fred. I løpet av denne uken skal klubben feire Rotary serviceinnsats, reflektere over oppnådde resultater, og fokusere på prosjekter om fred, forståelse og god vilje i samfunnet og over hele verden.

Artikkel 14 - Rotary tidsskrifter
Punkt 1 - Obligatorisk abonnement. Med mindre klubben i samsvar med RI’s vedtekter er blitt fritatt av RI’s styre for å følge bestemmelsene i denne artikkel, skal alle medlemmer så lenge deres medlemskap er gyldig, abonnere på det offisielle tidsskrift eller på det tidsskrift som er godkjent og fastlagt for denne klubb av RI’s styre. Abonnementet skal betales halvårlig for hele det tidsrom man er medlem av klubben og ut det halvåret hvor vedkommendes medlemskap eventuelt opphører.

Punkt 2 - Innkreving av abonnementsavgift. Klubben skal avkreve medlemmene abonnementsavgift forskuddsvis for hvert halvår. Avgiften sendes til RI’s sekretariat eller eventuelt til det regionale tidsskrifts kontor som RI’s styre måtte bestemme.

Artikkel 15 – Aksept av formål og overholdelse av lover og vedtekter
Ved betaling av innmeldingsavgift og kontingent aksepterer medlemmene rotary's prinsipper som uttrykt i dets formål, og forplikter seg til og er enige i å følge og være bundet av klubbens lover og vedtekter. Bare på disse vilkår kan medlemmet nyte godt av klubbens privilegier. Alle medlemmer skal følge lover og vedtekter, selv om de eventuelt ikke har fått et eksemplar av disse.

Artikkel 16 – Megling og Voldgift
Punkt 1 - Tvist. Skulle det oppstå tvist om annet enn en avgjørelse av styret mellom et eller flere nåværende eller tidligere medlemmer og klubben, en tillitsvalgt eller klubbens styre angående et hvilket som helst tema som ikke kan løses etter de regler som er laget for dette formål, skal tvisten, etter anmodning til sekretæren av en av partene, enten løses ved megling eller avgjøres ved voldgift.

Punkt 2 – Dato for megling eller voldgift. Styret skal i samråd med partene beramme en dato for megling eller voldgift, som skal holdes innen enogtyve (21) dager fra mottagelsen av anmodningen.

Punkt 3 – Megling. Ved megling følges den fremgangsmåten som er anerkjent av en kompetent myndighet med nasjonal eller statlig jurisdiksjon, eller en fremgangsmåte som er anbefalt av et kompetent profesjonelt organ hvis anerkjente ekspertise dekker alternative løsninger på konflikter, eller en fremgangsmåte som er anbefalt i form av dokumenterte retningslinjer fastsatt av styret i RI eller tillitsvalgte i Rotary Foundation. Bare et medlem av en rotaryklubb kan oppnevnes som megler(e). Klubben kan be distriktsguvernøren eller guvernørens representant om å oppnevne en megler som er medlem av en rotaryklubb og som har de relevante meglerevner og erfaringer.
(a) Resultater av meglingen. De resultater eller beslutninger som partene blir enige om som følge av meglingen skal protokolleres med kopier til partene, megleren(e) og med en kopi til styret. Kopien skal oppbevares av sekretæren. En oppsummering av resultatene som er akseptabel for de involverte parter, skal utformes for klubbens orientering. Begge parter kan be om videre megling gjennom presidenten eller sekretæren, hvis en av partene i vesentlig grad har gått tilbake på meglingsresultatet.

(b) Mislykket megling. Hvis det er bedt om megling, men den er mislykket, kan hver av partene anmode om voldgift som fastlagt i punkt 1 i denne artikkel.

Punkt 4 – Voldgift. Ved voldgift skal hver av partene oppnevne en voldgiftsmann, og voldgiftsmennene skal oppnevne en oppmann. Bare medlemmer av en rotary-klubb kan oppnevnes som oppmann eller voldgiftsmann.

Punkt 5 – Avgjørelse av voldgiftsmenn eller oppmann. Hvis det er bedt om voldgift, vil den avgjørelsen som voldgiftsmennene, eller hvis disse ikke er enige, oppmannen treffer, være endelig og bindende for partene og kan ikke ankes.

Artikkel 17 - Vedtekter
Klubben skal vedta egne vedtekter. Vedtektene skal ikke være i strid med RI’s lover og vedtekter, eller med reglene for en administrativ områdeenhet etablert av RI, eller med nærværende lover. Vedtektene skal inneholde tilleggsbestemmelser for ledelsen av denne klubben. Slike vedtekter kan til enhver tid forandres på foreskreven måte. 

Artikkel 18 - Fortolkning
I disse lover vil terminologien «post», «sende post» og «avstemning pr. post» inkludere bruk av elektronisk post (e-post) og internet-teknologi for å redusere kostnader og øke muligheten for raske svar.

Artikkel 19 Endringer
Punkt 1 - Endringsmåter. Med unntak av hva som er fastsatt under punkt 2 i denne artikkel, kan disse lover bare endres av et Council on Legislation (Lovråd) på samme måte som fastlagt i RI's vedtekter for endringer av disse.

Punkt 2 - Endring av artikkel 2 og artikkel 3. Artikkel 2 (navn) og artikkel 3 (område) i disse klubblover kan endres på ethvert ordinært beslutningsdyktig klubbmøte ved en votering med tilslutning av minst to tredjedeler av de tilstedeværende og voterende medlemmer. Dette forutsetter at underretning om slik foreslått endring er sendt med post til hvert enkelt medlem minst ti (10) dager før møtet, og at slik endring forelegges RI's styre for godkjennelse. Endringen trer først i kraft når den er godkjent. Guvernøren kan gi uttrykk for sin mening om forslaget til RI’s styre.

Artikkel 20

Disse lovene er vedtatt av Arendal Rotaryklubb i møte 01.09.2011 og senest 30.01.2014 og trer i kraft fra denne dag.

 


Sosiale medier

Meeting info

Venue: Arendal Seniorsenter
Address: Nedre Tyholmsvei 7
Postal Code: 4836
City: Arendal
Country: NO
Day: Torsdag
Time: 18:30:00
Language: no

Read morerotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...